Завантаження

План реалізації

Запрошуємо органи місцевого самоврядування, структурні підрозділи облдержадміністрації, вищі навчальні заклади, наукові установи та організації, громадські організації, підприємців і взагалі усіх осіб, зацікавлених у розвитку Харківщини, взяти участь у визначенні ідей проєктів, які дозволять реалізувати завдання Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки.

Для цього необхідно не пізніше 23:59 28 січня 2020 року заповнити ON-LINE ФОРМУ і обов'язково надіслати на E-mail: uek@kharkivoda.gov.ua та kharkivoblast@gmail.com опис цієї ж проєктної ідеї у вигляді окремого файлу у форматі Word – заповнивши його за зразком «Форма пропозицій проєктних ідей».

Ідеї запропонованих вами проєктів повинні відповідати наступним вимогам:

  1. 1. Проєктні ідеї повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди.
  2. 2. Отримувачем вигод від реалізації проєкту не може бути окрема фізична або юридична особа.
  3. 3. Термін реалізації проєкту – не більше 3 років (2021-2023 роки).
  4. 4. Проєктна ідея стосується одного із завдань Стратегії.
  5. 5. Існує фахова та технічна спроможність реалізації проєкту.
  6. 6. Проєктна ідея має бути представлена у форматі, що відповідає Формі пропозицій проєктних ідей.
  7. 7. Проектну ідею потрібно зареєструвати в On-line формі і обов'язково надіслати не пізніше 23:59 28 січня 2020 року на E-mail: uek@kharkivoda.gov.ua та kharkivoblast@gmail.com

На засіданні керівного комітету 17 січня 2020 було визначено Стратегічні та оперативні цілі і завдання Стратегії розвитку Харківської області на період 2021 – 2027 років. Ознайомитись з ними можна нижче.

Стратегічні та оперативні цілі і завдання
по їх реалізації Харківської області до 2027 року

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на всьому просторі регіону

1.1. Організація доступної та ефективної системи надання медичних послуг і створення умов для здорового способу життя населення
1.1.1. Популяризація і створення умов для здорового способу життя населення
1.1.2. Профілактика та забезпечення раннього виявлення серцево-судинних, судинно-мозкових і онкологічних захворювань шляхом закупівлі сучасного обладнання для закладів охорони здоров’я третинного рівня
1.1.3. Подальший розвиток системи первинної медицини
1.1.4. Модернізація системи екстреної (швидкої) медичної допомоги
1.1.5. Реконструкція і капітальний ремонт будівель закладів охорони здоров’я
1.1.6. Розвиток системи телемедицини (on-line консультування з кваліфікованими спеціалістами)
1.1.7. Охорона материнства та дитинства і збереження репродуктивного здоров’я
1.1.8. Оптимізація та модернізація закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу
1.1.9. Розвиток закладів реабілітації і відновленого лікування, паліативної та хоспісної допомоги
1.1.10. Підвищення рівня кваліфікації медичних працівників
1.2. Забезпечення доступних і якісних комунальних послуг в містах та енергозабезпечення сільського населення
1.2.1. Розбудова комунальної інфраструктури та благоустрій, оновлення житлового фонду
1.2.2. Реалізація регіональних і місцевих програм забезпечення житлом населення 1.2.3. Модернізація системи централізованого виробництва та постачання теплової енергії шляхом впровадження новітнього технологічного обладнання
1.2.4. Забезпечення населення надійним водопостачанням і водовідведенням
1.2.5. Забезпечення населення якісною питною водою
1.2.6. Створення конкурентного середовища на ринку обслуговування житла шляхом організації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і управляючих компаній
1.2.7. Забезпечення сільського населення екологічно чистими і доступними енергетичними ресурсами шляхом створення «енергетичних» кооперативів і вирощування енергетичних культур
1.3. Забезпечення доступної і якісної освіти на всіх рівнях
1.3.1. Задоволення потреби у здобутті дошкільної освіти дітьми раннього віку
1.3.2. Оптимізація ефективної мережі загально-освітніх навчальних закладів із урахуванням результатів демографічного прогнозу та специфіки розташування населених пунктів
1.3.3. Створення умов рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами
1.3.4. Реорганізація малокомплектних сільських шкіл у навчально-виховні об’єднання «школа-дитячий садок»
1.3.5. Забезпечення навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою і використання комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі
1.3.6. Забезпечення якісного надання послуг із перевезення дітей у сільській місцевості до місця навчання і додому
1.3.7. Модернізація закладів професійно-технічної освіти відповідно до потреб регіонального ринку праці
1.3.8. Розвиток дуальної та інклюзивної освіти у закладах вищої освіти
1.3.9. Розбудова системи «освіти впродовж життя»
1.3.10. Створення технологічних платформ на базі наукових установ і закладів вищої освіти у смарт-спеціалізованих напрямках розвитку економіки
1.3.11. Інтеграція в європейський простір вищої освіти
1.4. Забезпечення соціального захисту населення та гендерної рівності
1.4.1. Підвищення рівня соціальної захищеності найбільш уразливих верств населення
1.4.2. Забезпечення доступності отримання соціальних послуг незалежно від місця проживання
1.4.3. Підвищення якості та доступності надання соціальних послуг шляхом їх цифровізації
1.4.4. Модернізація матеріально-технічної бази установ та закладів системи соціального захисту населення та їх оптимізація
1.4.5. Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування
1.4.6. Впровадження заходів із забезпечення рівних можливостей представництва жінок та чоловіків на всіх рівнях прийняття рішень у політичному та соціальному житті
1.4.7. Розробка та забезпечення заходів з ефективного запобігання проявам гендерно зумовленого та домашнього насильства, надання своєчасної допомоги постраждалим
1.5. Забезпечення гармонійного фізичного та духовного розвитку всіх верств населення
1.5.1. Розвиток інфраструктури спортивних споруд за місцем проживання і у місцях масового відпочинку громадян
1.5.2. Залучення населення до систематичних занять фізкультурою і спортом
1.5.3. Проведення масових фізкультурно-оздоровчих заходів для всіх категорій населення
1.5.4. Підтримка спорту вищих досягнень, дитячо-юнацького та резервного спорту
1.5.5. Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
1.5.6. Формування сучасного молодіжного інформаційного простору
1.5.7. Модернізація закладів культури та мистецтва
1.5.8. Охорона та збереження об’єктів культурної спадщини
1.5.9. Розширення культурних послуг із використанням інформаційних технологій з урахуванням потреб населення різного віку, статі, стану здоров’я
1.6. Забезпечення правопорядку та публічної безпеки
1.6.1. Забезпечення громадської безпеки
1.6.2. Забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту територій і населення
1.6.3. Забезпечення безпеки на вулицях, дорогах та у громадських місцях

Ціль 2. Створення чистого оточуючого середовища на всьому просторі регіону
2.1. Поліпшення стану атмосферного повітря та запобігання змінам клімату
2.1.1. Зниження питомих викидів СО2 при генерації енергії шляхом упровадження новітніх технологій її комбінованого виробництва
2.1.2. Впровадження «зелених технологій» виробництва енергії
2.2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів
2.2.1. Проведення робіт з реконструкції і модернізації систем централізованого водопостачання та водовідведення
2.2.2. Зменшення викиду в природні водні об’єкти неочищених і недостатньо очищених стічних вод
2.3. Забезпечення якісного стану і відновлення деградованих і еродованих земель та ґрунтів
2.3.1. Збереження якісного стану земель
2.3.2. Відновлення деградованих і еродованих земель і ґрунтів
2.4. Збільшення лісистості області і збереження біорізноманіття
2.4.1. Збільшення площі лісів, парків, скверів і зелених насаджень
2.4.2. Охорона та розширення мережі й об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення
2.4.3. Збереження тваринного світу
2.5. Створення ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами
2.5.1. Впровадження в населених пунктах роздільного збору відходів
2.5.2. Забезпечення населених пунктів технікою та обладнанням для збору побутових відходів
2.5.3. Упровадження нових технологій з переробки й утилізації відходів
2.5.4. Будівництво нових полігонів, які відповідають установленим стандартам
2.5.5. Удосконалення системи управління промисловими відходами шляхом запровадження інноваційних технологій їх утилізації та видалення

Ціль 3. Побудова конкуренто-спроможної та смарт-спеціалізованої просторової економіки з високою доданою вартістю
3.1. Впровадження кластерного підходу до побудови смарт-спеціалізованої структури економіки, інтегрованої в глобальні ланцюги створення доданої вартості
3.1.1. Спільно з центральними органами виконавчої влади сприяти розвитку смарт-спеціалізованих кластерних структур у галузі: енергомашинобудування, виробництва бронетанкової техніки, авіаційної промисловості
3.1.2. На регіональному рівні стимулювати подальший розвиток смарт-спеціалізованих кластерних структур у галузях: агропереробній, біофармацевтичній, інформаційно-технологічній, креативної індустрії (окрім інноваційно-технологічної), створення та виробництва нових матеріалів
3.2. Розвиток сільських територій та територіальних громад шляхом створення робочих місць на базі фермерських і селянських господарств і їх кооперації
3.2.1. Підтримка фермерських і селянських господарств по створенню виробничих і обслуговуючих кооперативів
3.2.2. Створення фермерських і селянських господарств з виробництва тваринницької і овочево-ягідної продукції з їх переробкою на місці
3.3. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу
3.3.1. Сприяння інтернаціоналізації діяльності малих і середніх підприємств у напрямках смарт-спеціалізації економіки
3.3.2. Розширення інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу
3.3.3. Забезпечення доступу суб’єктів малого та середнього підприємства до фінансових, трудових і земельних ресурсів
3.3.4. Удосконалення системи підготовки фахівців малого та середнього бізнесу
3.3.5. Ресурсно-інформаційна підтримка розвитку малого та середнього підприємництва
3.3.6. Поліпшення бізнес-клімату та спрощення дозвільних процедур
3.4. Створення інноваційної та креативної економіки середніх і малих міст регіону
3.4.1. Модернізація централізованої системи теплопостачання і виробництва електроенергії шляхом упровадження когенераційних технологій, у тому числі на біомасі
3.4.2. Розвиток креативних індустрій (ІТ-технологій, сучасного мистецтва та інші)
3.5. Енергозабезпечення і створення ефективної системи енергозбереження в регіоні
3.5.1. Впровадження енергозберігаючих технологій в економіці
3.5.2. Енергомодернізація житлового фонду
3.5.3. Впровадження розподіленої енергетики
3.5.4. Формування енергоефективної свідомості у громадян

Ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клімату в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної інфраструктури
4.1. Організація системи залучення і супроводження інвестицій
4.1.1. Створення інституцій залучення та супроводу закордонних і вітчизняних інвесторів
4.1.2. Міжнародна промоція регіону
4.1.3. Налагодження тісної співпраці з вітчизняними й іноземними інвесторами та інституціями по залученню інвестицій
4.2. Інституційне й інфраструктурне забезпечення інноваційної та інвестиційної діяльності, формування регіональної інноваційної системи
4.2.1. Створення високоякісної інноваційної інфраструктури, мереж трансферу знань і технологій, які сфокусовані на смарт-спеціалізованих напрямках економіки
4.2.2. Розвиток мережі індустріальних і технологічних парків та кластерів
4.3. Підтримка створення інноваційної продукції та послуг
4.3.1. Підтримка інноваційних стартапів та обдарованої молоді
4.3.2. Сприяння впровадженню провідних вітчизняних і закордонних технологій у виробничий процес
4.3.3. Створення портфеля інвестиційних проектів регіону
4.4. Розвиток транспортної інфраструктури та сполучення
4.4.1. Подальша розбудова міжнародного аеропорту
4.4.2. Реконструкція регіональної системи автодоріг
4.4.3. Продовження будівництва нових станцій метрополітену в м. Харкові

Ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління та самоврядування в регіоні

5.1. Проведення ефективної адміністративно-територіальної реформи зі створенням фінансово самодостатніх територіальних громад
5.1.1. Розроблення та оновлення містобудівної документації регіонального та місцевого рівнів
5.1.2. Упровадження автоматизованої системи баз даних містобудівного кадастру
5.1.3. Розвиток мережі автомобільних доріг
5.1.4. Формування ефективної системи органів управління на місцевому рівні з урахуванням реформи адміністративно-територіального устрою
5.1.5. Розвиток співробітництва громад
5.1.6. Надання допомоги територіальним громадам із розробки бізнес-планів і проектно-кошторисної документації зі створення спільних виробництв із переробки сільськогосподарської продукції та отримання екологічно чистої енергії
5.1.7. Поліпшення доступності якісного побутового обслуговування населення у сільській місцевості
5.1.8. Підтримка державних сільських територій та територій
5.1.9. з низькою щільністю населення
5.2. Упровадження системи електронного врядування в роботу регіональних і місцевих органів влади
5.2.1. Удосконалення системи надання публічних послуг за рахунок їх переведення в електронний вигляд
5.2.2. Забезпечення взаємодії між центрами надання адміністративних послуг
5.2.3. Розробка та впровадження геоінформаційних систем
5.2.4. Впровадження серверів електронного врядування е-демократії
5.2.5. Інтегрування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в територіальних громадах
5.3. Підтримка розвитку інституцій громадянського суспільства
5.3.1. Посилення інституційної спроможності організації громадянського суспільства
5.3.2. Розвиток демократичних інструментів у системі державного управління
5.3.3. Підтримка місцевих громадських ініціатив
5.4. Організація системи підготовки та перепідготовки держслужбовців і місцевого самоврядування
5.4.1. Підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади
5.4.2. Підвищення ефективності системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців регіональних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
5.5. Модернізація інформаційно-комунікативного регіонального простору
5.5.1. Інформаційно-соціологічне забезпечення управлінських регіональних рішень
5.5.2. Розвиток інформаційної системи комунікації між ключовими стейкхолдерами регіонального розвитку
5.5.3. Формування позитивного іміджу регіону та брендів територій

Стратегічні та оперативні цілі Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2027 року

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах

Реалізації цілі спрямовуються на зменшення міжрегіональної та внутрішньо регіональної асиметрії розвитку територіальних громад та якості життя людини, творення можливостей для посилення мобільності українських громадян, формування відчуття соціальної, культурної, освітньої економічної згуртованості країни. Заходи та програми, що спрямовуються на досягнення цієї цілі мають здійснюватись в першу чергу у точках зростання та проблемних територіях відповідно до таких завдань:

1.1. Стимулювання точок зростання (агломерації та середні міста).
1.1.1. Посилення інтегруючої ролі агломерацій.
1.1.2. Посилення використання потенціалу розвитку середніх міст.
1.2. Посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень).
1.2.1. Створення умов для подальшого розвитку гірських територій українських Карпат.
1.2.2. Відтворення довкілля Азовського і Чорного морів.
1.2.3. Відновлення та розбудова територій Донецької та Луганської областей, що постраждали внаслідок війни на сході України.
1.2.4. Протидія кризам на проблемних територіях (малозаселені сільські, прикордонні території, монофункціональні міста).
1.3. Розвиток інфраструктури для підтримки надання державних послуг та підвищення інвестиційної привабливості територій.
1.3.1. Транспортна інфраструктура.
1.3.2. Інженерна інфраструктура.
1.3.3. Соціальна інфраструктура.
1.3.4. Інфраструктура електронних комунікацій.
1.3.5. Природоохоронна інфраструктура.
1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору в межах всієї території України.
1.4.1. Інтеграція вимушених переселенців у територіальні громади, за місцем їх перебування.
1.4.2. Підтримка програм міжрегіональної кооперації та обмінів між регіонами України.
1.4.3. Розвиток внутрішньо українського туризму.
1.4.4. Створення умов для залучення закордонних українців до проектів розвитку в Україні.

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів

Реалізація цієї цілі спрямовується на всі регіони України. В основі заходів та програм і проектів розвитку в регіонах покладається виявлення та розвиток внутрішнього потенціалу регіону, його конкурентних переваг та можливостей для розумної спеціалізації розвитку і включає такі оперативні цілі та заходи:

2.1. Розвиток людського капіталу.
2.1.1. Вища та професійна освіта.
2.1.2. Навчання протягом усього життя.
2.1.3. Збільшення ресурсів на ринку праці.
2.2. Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі МСП.
2.3. Підвищення інвестиційної привабливості територій і громад, підтримка залучення та розміщення інвестицій.
2.4. Сприяння впровадженню інновацій та зростанню технологічності регіональної економіки, підтримка інноваційних підприємств та стартапів.

ЦІЛЬ 3. Ефективне людиноцентричне багаторівневе врядування

3.1. Формування ефективної системи адміністративно-територіального устрою та завершення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади та створення системи органів публічної влади дружньої для людини і не обтяжливої для публічних фінансів.
3.2. Формування горизонтальної та вертикальної координації секторальних та державної регіональної політик.
3.3. Побудова системи ефективного публічного інвестування на всіх рівнях врядування.
3.4. Розбудова потенціалу суб’єктів державної регіональної політики.
3.4.1. Створення ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування у сфері місцевого та регіонального розвитку.
3.4.2. Підвищення спроможності агенцій регіонального розвитку.
3.4.3. Створення системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування для роботи в нових умовах.
3.5. Розвиток державної статистики на регіональному та територіальному рівнях.
3.5.1. Розбудова системи інформаційно-аналітичного забезпечення та розвиток управлінських навичок для прийняття рішень, що базуються на об’єктивних даних та просторовому плануванні.