Завантаження

План реалізації

Запрошуємо органи місцевого самоврядування, структурні підрозділи облдержадміністрації, вищі навчальні заклади, наукові установи та організації, громадські організації, підприємців і взагалі усіх осіб, зацікавлених у розвитку Харківщини, взяти участь у визначенні ідей проєктів, які дозволять реалізувати завдання Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки.

Для цього необхідно не пізніше 23:59 28 січня 2020 року заповнити ON-LINE ФОРМУ і обов'язково надіслати на E-mail: uek@kharkivoda.gov.ua та kharkivoblast@gmail.com опис цієї ж проєктної ідеї у вигляді окремого файлу у форматі Word – заповнивши його за зразком «Форма пропозицій проєктних ідей».

Ідеї запропонованих вами проєктів повинні відповідати наступним вимогам:

  1. 1. Проєктні ідеї повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди.
  2. 2. Отримувачем вигод від реалізації проєкту не може бути окрема фізична або юридична особа.
  3. 3. Термін реалізації проєкту – не більше 3 років (2021-2023 роки).
  4. 4. Проєктна ідея стосується одного із завдань Стратегії.
  5. 5. Існує фахова та технічна спроможність реалізації проєкту.
  6. 6. Проєктна ідея має бути представлена у форматі, що відповідає Формі пропозицій проєктних ідей.
  7. 7. Проектну ідею потрібно зареєструвати в On-line формі і обов'язково надіслати не пізніше 23:59 28 січня 2020 року на E-mail: uek@kharkivoda.gov.ua та kharkivoblast@gmail.com

На засіданні керівного комітету 17 січня 2020 було визначено Стратегічні та оперативні цілі і завдання Стратегії розвитку Харківської області на період 2021 – 2027 років. Ознайомитись з ними можна нижче.

Стратегічні та оперативні цілі і завдання
по їх реалізації Харківської області до 2027 року

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на всьому просторі регіону
1.1. Організація доступної та ефективної системи надання медичних послуг і створення умов для здорового способу життя населення
1.1.1. Популяризація і створення умов для здорового способу життя населення
1.1.2. Профілактика та забезпечення раннього виявлення серцево-судинних, судинно-мозкових і онкологічних захворювань шляхом закупівлі сучасного обладнання для закладів охорони здоров’я третинного рівня
1.1.3. Подальший розвиток системи первинної медицини
1.1.4. Модернізація системи екстреної (швидкої) медичної допомоги
1.1.5. Реконструкція і капітальний ремонт будівель закладів охорони здоров’я
1.1.6. Розвиток системи телемедицини (on-line консультування з кваліфікованими спеціалістами)
1.1.7. Охорона материнства та дитинства і збереження репродуктивного здоров’я
1.1.8. Оптимізація та модернізація закладів охорони здоров’я
1.1.9. Розвиток закладів реабілітації і відновлювального лікування, паліативної та хоспісної допомоги
1.1.10. Підвищення рівня кваліфікації медичних працівників
1.2. Забезпечення доступних і якісних комунальних послуг у містах та енергозабезпечення сільського населення
1.2.1. Розбудова комунальної інфраструктури та благоустрій, оновлення житлового фонду
1.2.2. Реалізація регіональних і місцевих програм забезпечення населення житлом
1.2.3. Модернізація системи централізованого виробництва та постачання теплової енергії шляхом впровадження новітнього технологічного обладнання
1.2.4. Забезпечення населення надійним водопостачанням і водовідведенням
1.2.5. Забезпечення населення якісною питною водою
1.2.6. Створення конкурентного середовища на ринку обслуговування житла шляхом організації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і управляючих компаній
1.2.7. Забезпечення сільського населення екологічно чистими та доступними енергетичними ресурсами шляхом створення «енергетичних» кооперативів
1.3. Забезпечення доступної і якісної освіти на всіх рівнях
1.3.1. Задоволення потреби у здобутті дошкільної та позашкільної освіти
1.3.2. Оптимізація ефективної мережі закладів повної загальної освіти навчальних закладів з урахуванням результатів демографічного прогнозу та специфіки розташування населених пунктів
1.3.3. Створення умов рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами
1.3.4. Реорганізація малокомплектних сільських шкіл у навчально-виховні об’єднання «школа-дитячий садок»
1.3.5. Забезпечення навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою і використання комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі
1.3.6. Забезпечення якісного надання послуг із перевезення дітей у сільській місцевості до місця навчання і додому
1.3.7. Модернізація професійних і професійно-технічних закладів освіти відповідно до потреб регіонального ринку праці
1.3.8. Розвиток дуальної та інклюзивної освіти у закладах вищої освіти
1.3.9. Розбудова системи «Освіта впродовж життя»
1.3.10. Створення технологічних платформ на базі наукових установ і закладів вищої освіти у смарт-спеціалізованих напрямках розвитку економіки
1.3.11. Інтеграція вищої освіти в європейський простір
1.4. Забезпечення соціального захисту населення та гендерної рівності
1.4.1. Підвищення рівня соціальної захищеності найбільш уразливих верств населення
1.4.2. Забезпечення доступності отримання соціальних послуг незалежно від місця проживання
1.4.3. Підвищення якості та доступності надання соціальних послуг шляхом їх цифровізації
1.4.4. Модернізація матеріально-технічної бази установ та закладів системи соціального захисту населення та їх оптимізація
1.4.5. Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування
1.4.6. Впровадження заходів із забезпечення рівних можливостей представництва жінок та чоловіків на всіх рівнях прийняття рішень у політичному та соціальному житті
1.4.7. Розробка та забезпечення заходів з ефективного запобігання проявам гендерно зумовленого та домашнього насильства, надання своєчасної допомоги постраждалим
1.4.8. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері гендерної рівності
1.5. Забезпечення гармонійного фізичного та духовного розвитку всіх верств населення і реалізація молодіжної політики
1.5.1. Створення і розбудова спортивної інфраструктури за місцем проживання і у місцях масо- вого відпочинку громадян
1.5.2. Залучення населення до проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, систематичних занять фізкультурою і спортом
1.5.3. Підтримка масового спорту, спорту вищих досягнень, дитячо-юнацького та резервного спорту, у тому числі для людей з інвалідністю
1.5.4. Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
1.5.5. Формування сучасного молодіжного та спортивного інформаційного простору
1.5.6. Створення та розбудова сучасних молодіжних просторів
1.5.7. Створення та розбудова закладів культури та мистецтва
1.5.8. Охорона та збереження об’єктів історичної та архітектурної спадщини
1.5.9. Розширення культурних послуг із використанням інформаційних технологій з урахуванням потреб населення різного віку, статі, стану здоров’я
1.5.10. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері молодіжної політики, культури, фізичної культури та спорту
1.6. Забезпечення правопорядку та публічної безпеки
1.6.1. Забезпечення громадської безпеки
1.6.2. Забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту територій і населення
1.6.3. Забезпечення безпеки на вулицях, дорогах та у громадських місцях
1.6.4. Забезпечення впливу громади на формування місцевої політики безпеки
1.6.5. Проведення просвітницьких заходів з питань цивільного захисту
1.7. Розвиток внутрішнього та в’їзного туризму
1.7.1. Розбудова туристичної інфраструктури
1.7.2. Підтримка розвитку туристичних дестинацій
1.7.3. Формування туристичного іміджу Харківщини
Ціль 2. Забезпечення чистого оточуючого середовища на всьому просторі регіону
2.1. Поліпшення стану атмосферного повітря та запобігання змінам клімату
2.1.1. Зниження питомих викидів діоксину вуглецю при генерації енергії шляхом упровадження новітніх технологій її комбінованого виробництва
2.1.2. Впровадження «зелених технологій» при виробництві енергії
2.1.3. Ліквідація джерел забруднення атмосферного повітря
2.1.4. Формування екологічної культури населення
2.1.5. Створення ефективної системи моніторингу довкілля та управління екологічними ризиками
2.1.6. Розвиток автоматизованої системи контролю та обліку викидів на джерелах забруднення
2.2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів
2.2.1. Проведення робіт із реконструкції і модернізації систем централізованого водопоста- чання та водовідведення
2.2.2. Зменшення викиду в природні водні об’єкти неочищених і недостатньо очищених стічних вод
2.2.3. Розчищення русел малих річок і водойм
2.2.4. Ліквідація джерел забруднення підземних і поверхневих вод
2.2.5. Проведення паспортизації водних об’єктів
2.2.6. Запровадження ефективної системи моніторингу якості води
2.3. Забезпечення якісного стану та відновлення деградованих й еродованих земель і ґрунтів
2.3.1. Збереження якісного стану земель
2.3.2. Відновлення деградованих й еродованих земель і ґрунтів
2.3.3. Підвищення родючості ґрунтів (внесення добрив, регулювання водного режиму, запровадження екологозберігаючих систем землеробства)
2.4. Збільшення лісистості області і збереження біорізноманіття
2.4.1. Збільшення площі лісів, парків, скверів і зелених насаджень
2.4.2. Охорона та розширення мережі й об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення
2.4.3. Збереження тваринного світу
2.4.4. Очищення лісових масивів та лісосмуг від несанкціонованих сміттєзвалищ
2.4.5. Проведення рубок з формування і оздоровлення лісів
2.4.6. Введення кадастрів рослинного і тваринного світу
2.4.7. Підвищення багатофункціональної ролі лісів
2.4.8. Розроблення еколого-туристичної карти території області (з нанесенням чітко визначених екологічних маршрутів, відомостями про основні об’єкти, різноманіття флори та фауни)
2.4.9. Формування системи інформування населення щодо питань біорізноманіття, зміни клімату та збереження довкілля
2.5. Створення ефективної системи поводження з промисловими і твердими побутовими відходами
2.5.1. Упровадження в населених пунктах роздільного збору відходів
2.5.2. Забезпечення населених пунктів технікою та обладнанням для збору побутових відходів
2.5.3. Упровадження нових технологій з переробки й утилізації відходів
2.5.4. Будівництво нових полігонів, які відповідають установленим стандартам
2.5.5. Удосконалення системи управління промисловими відходами шляхом запровадження інноваційних технологій їх утилізації та видалення
2.5.6. Підтримка громадських екологічних ініціатив

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеціалізованої просторової економіки з високою доданою вартістю
3.1. Впровадження кластерного підходу до побудови смарт-спеціалізованої структури економіки, інтегрованої в глобальні ланцюги створення доданої вартості
3.1.1. Спільно з центральними органами виконавчої влади сприяти розвитку смарт-спеціалізованих кластерних структур з високотехнологічним виробництвом у галузі
енергомашинобудування (КВЕД 28.11, КВЕД 27.11, КВЕД 85.45), виробництва бронетанкової техніки (КВЕД 25.4, КВЕД 30.40, КВЕД 85.42), авіаційної промисловості (КВЕД 30.30, КВЕД 85.42), створення та виробництва нових матеріалів (КВЕД 20, КВЕД 72.19, КВЕД 85.42) 3.1.2. На регіональному рівні стимулювати подальший розвиток смарт-спеціалізованих кластерних структур, які інтегровані в глобальні ланцюги створення доданої вартості у галузях
біофармацевтичній (КВЕД 21, КВЕД 72.11, КВЕД 85.42), інформаційних технологій (КВЕД 62.01, КВЕД 85.42), креативної індустрії (окрім IT) (КВЕД 58.1, КВЕД 59, КВЕД 60, КВЕД 63, КВЕД 73, КВЕД 74, КВЕД 85.42), агропереробній (КВЕД 01, КВЕД 10, КВЕД 85.42)
3.2. Розвиток сільських територій і територіальних громад шляхом створення робочих місць з високою доданою вартістю на базі фермерських і селянських господарств і їх кооперації
3.2.1. Підтримка фермерських і селянських господарств зі створення виробничих і обслуговуючих кооперативів
3.2.2. Створення фермерських і селянських господарств із виробництва тваринницької і овочево-ягідної продукції з їх переробкою на місці
3.2.3. Забезпечення збільшення обсягів виробництва тваринної і овочево-ягідної продукції
3.2.4. Стимулювання виробництва органічної продукції
3.2.5. Підтримка збільшення експорту сільськогосподарської продукції з високою доданою вартістю
3.2.6. Розвиток виробництва енергетичних культур
3.2.7. Створення збалансованої кормової бази для тваринництва
3.2.8. Створення еколого-просвітницьких центрів з впровадження органічного землеробства на базі закладів освіти
3.3. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу
3.3.1. Сприяння інтернаціоналізації діяльності малих і середніх підприємств у напрямках смарт-спеціалізації економіки
3.3.2. Розширення інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу
3.3.3. Забезпечення доступу суб’єктів малого та середнього підприємства до фінансових, трудових і земельних ресурсів
3.3.4. Удосконалення системи підготовки фахівців малого та середнього бізнесу
3.3.5. Ресурсно-інформаційна підтримка розвитку малого та середнього підприємництва
3.3.6. Поліпшення бізнес-клімату та спрощення дозвільних процедур
3.3.7. Залучення малого та середнього бізнесу в регіональні смарт-спеціалізовані кластерні структури
3.4. Створення інноваційної та креативної економіки середніх і малих міст регіону
3.4.1. Розвиток креативних індустрій (ІТ-технологій, сучасного мистецтва та ін.)
3.4.2. Підвищення інвестиційної привабливості
3.4.3. Розвиток виробничої та соціальної інфраструктури
3.4.4. Сприяння створенню підприємств малого та середнього бізнесу з використанням інноваційних технологій у ВЕД: переробка сільгосппродукції та виробництво продуктів харчування; переробка деревини; розвиток рекреаційної та туристичної діяльності; формування системи логістики і різних форм торгівлі
3.4.5. Модернізація централізованої системи теплопостачання і виробництва електроенергії шляхом упровадження когенераційних технологій, у тому числі на біомасі
3.4.6. Розвиток екологічно безпечних видів транспорту, у тому числі велосипедної інфраструктури та мережі заправок для електротранспорту
3.5. Енергозабезпечення і створення ефективної системи енергозбереження в регіоні на інноваційній основі
3.5.1. Упровадження енергозберігаючих інноваційних технологій в економіці
3.5.2. Енергомодернізація житлового фонду
3.5.3. Упровадження розподіленої енергетики
3.5.4. Формування енергоефективної свідомості у громадян
3.5.5. Проведення енергетичного обстеження і розробка енергетичних паспортів будівель регіональних бюджетних установ
3.5.6. Упровадження регіональної системи моніторингу споживання енергетичних ресурсів
3.5.7. Розширення співпраці з міжнародними організаціями в сфері енергозбереження та енергоефективності
3.5.8. Сприяння підготовці/перепідготовці/ підвищенню кваліфікації фахівців з енергетичного менеджменту для промислових підприємств і муніципалітетів
3.5.9. Створення банку даних земель, у тому числі порушених, придатних для розміщення об’єктів альтернативної енергетики
Ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клімату в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної інфраструктури
4.1. Організація системи залучення та супроводження міжнародних і вітчизняних інвестицій
4.1.1. Створення інституцій залучення та супроводу закордонних і вітчизняних інвесторів
4.1.2. Міжнародна промоція інвестиційної привабливості регіону
4.1.3. Налагодження тісної співпраці з вітчизняними й іноземними інвесторами та інституціями по залученню інвестицій
4.1.4. Розробка альбому регіональних інвестицій проектів
4.1.5. Створення інвестиційного паспорту регіону
4.1.6. Впровадження фінансування інвестиційних проєктів на засадах державно-приватного партнерства
4.1.7. Проведення міжнародних інвестиційних форумів
4.2. Інституційне й інфраструктурне забезпечення інноваційної та інвестиційної діяльності, формування регіональної інноваційної системи
4.2.1. Створення високоякісної інноваційної інфраструктури, мереж трансферу знань і технологій, які сфокусовані на смарт-спеціалізованих напрямках економіки
4.2.2. Розвиток мережі індустріальних і технологічних парків та кластерів
4.2.3. Підтримка інноваційних стартапів та обдарованої молоді
4.2.4. Сприяння впровадженню інноваційних вітчизняних і закордонних технологій у виробництво
4.3. Розвиток транспортної інфраструктури та сполучення
4.3.1. Подальша розбудова міжнародного аеропорту
4.3.2. Реконструкція регіональної системи автодоріг
4.3.3. Продовження будівництва нових станцій метрополітену в м. Харкові
4.3.4. Розвиток мережі транспортного регіонального сполучення
Ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління та самоврядування в регіоні
5.1. Проведення ефективної адміністративно-територіальної реформи зі створенням фінансово самодостатніх територіальних громад
5.1.1. Розроблення та оновлення містобудівної документації регіонального та місцевого рівнів
5.1.2. Упровадження автоматизованої системи баз даних містобудівного кадастру
5.1.3. Формування ефективної системи органів управління на місцевому рівні з урахуванням реформи адміністративно-територіального устрою
5.1.4. Розвиток співробітництва громад
5.1.5. Надання допомоги територіальним громадам із розробки бізнес-планів і проєктно-кошторисної документації зі створення спільних виробництв із переробки сільськогосподарської продукції та отримання екологічно чистої енергії
5.1.6. Поліпшення доступності якісного побутового обслуговування населення у сільській місцевості
5.1.7. Підтримка депресивних сільських територій та територій з низькою щільністю населення
5.1.8. Прискорення інтеграції внутрішньо переміщених осіб до життя в територіальних громадах їх перебування
5.2. Упровадження системи електронного врядування в роботу регіональних і місцевих органів влади
5.2.1. Удосконалення системи надання публічних послуг за рахунок їх переведення в електронний вигляд
5.2.2. Забезпечення взаємодії між центрами надання адміністративних послуг
5.2.3. Розробка та впровадження геоінформаційних систем
5.2.4. Упровадження серверів електронного врядування е-демократії
5.2.5. Інтегрування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в територіальних громадах
5.3. Підтримка розвитку інституцій громадянського суспільства
5.3.1. Посилення інституційної спроможності організації громадського суспільства
5.3.2. Розвиток демократичних інструментів у системі державного управління
5.3.3. Підтримка місцевих громадських ініціатив
5.3.4. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері розвитку громадського суспільства
5.4. Організація системи підготовки та перепідготовки держслужбовців і місцевого самоврядування
5.4.1. Підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади
5.4.2. Підвищення ефективності системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців регіональних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
5.5. Модернізація інформаційно-комунікативного регіонального простору
5.5.1. Інформаційно-соціологічне забезпечення управлінських регіональних рішень
5.5.2. Розвиток інформаційної системи комунікації між ключовими стейкхолдерами регіонального розвитку
5.5.3. Формування позитивного іміджу регіону та брендів територій

Стратегічні та оперативні цілі Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2027 року

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах

Реалізації цілі спрямовуються на зменшення міжрегіональної та внутрішньо регіональної асиметрії розвитку територіальних громад та якості життя людини, творення можливостей для посилення мобільності українських громадян, формування відчуття соціальної, культурної, освітньої економічної згуртованості країни. Заходи та програми, що спрямовуються на досягнення цієї цілі мають здійснюватись в першу чергу у точках зростання та проблемних територіях відповідно до таких завдань:

1.1. Стимулювання точок зростання (агломерації та середні міста).
1.1.1. Посилення інтегруючої ролі агломерацій.
1.1.2. Посилення використання потенціалу розвитку середніх міст.
1.2. Посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень).
1.2.1. Створення умов для подальшого розвитку гірських територій українських Карпат.
1.2.2. Відтворення довкілля Азовського і Чорного морів.
1.2.3. Відновлення та розбудова територій Донецької та Луганської областей, що постраждали внаслідок війни на сході України.
1.2.4. Протидія кризам на проблемних територіях (малозаселені сільські, прикордонні території, монофункціональні міста).
1.3. Розвиток інфраструктури для підтримки надання державних послуг та підвищення інвестиційної привабливості територій.
1.3.1. Транспортна інфраструктура.
1.3.2. Інженерна інфраструктура.
1.3.3. Соціальна інфраструктура.
1.3.4. Інфраструктура електронних комунікацій.
1.3.5. Природоохоронна інфраструктура.
1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору в межах всієї території України.
1.4.1. Інтеграція вимушених переселенців у територіальні громади, за місцем їх перебування.
1.4.2. Підтримка програм міжрегіональної кооперації та обмінів між регіонами України.
1.4.3. Розвиток внутрішньо українського туризму.
1.4.4. Створення умов для залучення закордонних українців до проектів розвитку в Україні.

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів

Реалізація цієї цілі спрямовується на всі регіони України. В основі заходів та програм і проектів розвитку в регіонах покладається виявлення та розвиток внутрішнього потенціалу регіону, його конкурентних переваг та можливостей для розумної спеціалізації розвитку і включає такі оперативні цілі та заходи:

2.1. Розвиток людського капіталу.
2.1.1. Вища та професійна освіта.
2.1.2. Навчання протягом усього життя.
2.1.3. Збільшення ресурсів на ринку праці.
2.2. Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі МСП.
2.3. Підвищення інвестиційної привабливості територій і громад, підтримка залучення та розміщення інвестицій.
2.4. Сприяння впровадженню інновацій та зростанню технологічності регіональної економіки, підтримка інноваційних підприємств та стартапів.

ЦІЛЬ 3. Ефективне людиноцентричне багаторівневе врядування

3.1. Формування ефективної системи адміністративно-територіального устрою та завершення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади та створення системи органів публічної влади дружньої для людини і не обтяжливої для публічних фінансів.
3.2. Формування горизонтальної та вертикальної координації секторальних та державної регіональної політик.
3.3. Побудова системи ефективного публічного інвестування на всіх рівнях врядування.
3.4. Розбудова потенціалу суб’єктів державної регіональної політики.
3.4.1. Створення ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування у сфері місцевого та регіонального розвитку.
3.4.2. Підвищення спроможності агенцій регіонального розвитку.
3.4.3. Створення системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування для роботи в нових умовах.
3.5. Розвиток державної статистики на регіональному та територіальному рівнях.
3.5.1. Розбудова системи інформаційно-аналітичного забезпечення та розвиток управлінських навичок для прийняття рішень, що базуються на об’єктивних даних та просторовому плануванні.